Prosiect Dyfodol Gwyrdd Glân yn symud ymlaen

Mae prosiect Dyfodol Gwyrdd Glân yn cymryd cam mawr ymlaen wrth i fusnesau gael eu gwahodd i gymryd rhan yn ein proses gaffael.

Mae’r prosiect arloesol yma’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a holl Awdurdodau Lleol Cymru (ac ar ran y rhain) i ddatblygu a chyflwyno dull trin/ailgylchu fforddiadwy a chynaliadwy ar gyfer cynnyrch hylendid amsugnol (AHP) yng Nghymru. Mae’r prosiect wedi ystyried yr adborth a ddaeth i law gan nifer o brif weithwyr proffesiynol a busnesau ym maes ailgylchu i ddatblygu ein dull ar gyfer y farchnad.

Bwriad y bartneriaeth, sydd wedi’i sefydlu rhwng Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, yw edrych ar lif gwastraff sydd wedi cyflwyno heriau yn y gorffennol, a cheisio cyflwyno dull trin/ailgylchu fforddiadwy a chynaliadwy ar gyfer gwastraff cynnyrch hylendid amsugnol yng Nghymru.

Fel cenedl, mae Cymru yn parhau i arwain y ffordd o ran ailgylchu gwastraff o’r cartref. Rydyn ni yn y trydydd safle yn y byd ac rydyn ni wedi ymrwymo i adeiladu economi gylchol a mynd y tu hwnt i ailgylchu.

Mae cewynnau ac AHP yn cyfrannu at dros 9% o wastraff gweddilliol y cartref ac mae carfan prosiect Dyfodol Gwyrdd Glân yn bwriadu caffael dull trin cynaliadwy ar gyfer y math yma o wastraff.

Amcangyfrifir bod tua 40,000 tunnell o AHP, sy’n cynnwys cewynnau tafladwy a chynhyrchion anymataliaeth, yn y llif gwastraff gweddilliol yng Nghymru. Mae hyn yn cyfateb i 200 miliwn o gewynnau y flwyddyn sef dros hanner miliwn y dydd. Mae nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi bod yn ailgylchu eu Cynhyrchion Hylendid Amsugnol ers ychydig flynyddoedd, a nod y prosiect yma yw adeiladu ar hyn trwy ddarparu dull trin/ailgylchu cynaliadwy Cymru gyfan y mae modd i gynghorau yng Nghymru ei ddefnyddio.