Mae’r Prosiect, Dyfodol Gwyrdd Glân, yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a holl Awdurdodau Lleol Cymru (ac ar ran y rhain) i ddatblygu a chyflwyno dull trin fforddiadwy a chynaliadwy i drin gwastraff AHP yng Nghymru.

Mae’r crynodeb canlynol yn tynnu sylw at gerrig milltir allweddol sydd wedi’u cyrraedd hyd yma yn barod ar gyfer dyfarnu’r contract:

Dewch i ymuno â ni ar ein Diwrnod Diwydiant

Yn rhan o’r paratoadau, mae carfan y Prosiect am gysylltu â darparwyr gwasanaeth posibl yn y farchnad er mwyn mesur y lefelau o ddiddordeb.

Er mwyn gwneud hyn, mae’r Prosiect yn cynnal Diwrnod Diwydiant ddydd Llun 20 Ionawr 2020.

Os oes modd i chi gynnig ffyrdd arloesol o ymdrin â gwastraff AHP, gan droi problem gwaredu â gwastraff solet yn ddull trin/ailgylchu gwerthfawr, byddai carfan y Prosiect wrth ei bodd yn clywed gennych chi.

Dyma’ch cyfle i helpu i lunio ein strategaeth gaffael, cael rhagor o wybodaeth am ein prosiect a newid dyfodol rheoli gwastraff i sicrhau Dyfodol Gwyrdd Glân i Gymru.

Dewch i ymuno â ni ar 20 Ionawr i gael rhagor o fanylion:

Ar ôl i chi roi gwybod i ni y byddwch chi’n bresennol, byddwn ni’n anfon manylion atoch chi ynglŷn â threfn y dydd a gwybodaeth ynglŷn â chael un o’n sesiynau wyneb-yn-wyneb gyda’n harbenigwyr technegol yn y diwydiant.

Bydd Hannah Blythyn, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol yno ac yn rhoi araith allweddol ar ein dyheadau ar gyfer AHP yng Nghymru yn y dyfodol. Bydd aelodau o garfan y Prosiect yn bresennol hefyd ynghyd ag arbenigwyr o ‘Ricardo Consulting’, ‘Capital Law’ a Chyfoeth Naturiol Cymru. Byddwch chi’n cael y cyfle i gael sesiwn un-i-un gyda charfan y Prosiect, cynghorwyr a Llywodraeth Cymru a thrafod sut y bydd modd i chi fod yn rhan o’r prosiect seilwaith yma yng Nghymru ac ymweld ag un o’r safleoedd sy’n cael eu cynnig ar gyfer gweithredu’r ateb posibl.

Bydd siaradwyr yn yr achlysur yn rhoi cyngor ac arweiniad ychwanegol i chi.

Bydden ni’n annog presenoldeb y canlynol yn arbennig:

  • Busnesau sy’n gallu cynnig dulliau trin technegol ar gyfer gwastraff AHP
  • Cwmnïau gweithredu gwastraff

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer y diwrnod, byddwn ni’n anfon manylion y lleoliad, map ac agenda atoch chi ynghyd â dogfennau ategol sy’n cynnwys gwybodaeth am y prosiect ac am y panel a fydd ar gael ar y diwrnod.